Szanowni Państwo,

w imieniu Podkomisji Wyborczej ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse i Podkomisji Wyborczej ds. Nauki o zarządzaniu i jakości chcielibyśmy poinformować, że w dniu 9 kwietnia 2024 r. odbędą się WYBORY DO SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Z GRUPY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH PROFESORA LUB PROFESORA UCZELNI reprezentujących dyscyplinę EKONOMIA I FINANSE (dwa miejsca) oraz dyscyplinę NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI (jedno miejsce). 

Wspólne zebranie wyborcze dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni reprezentujących dyscyplinę naukową Ekonomia i finanse oraz dyscyplinę Nauki o zarządzaniu i jakości odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali 116 w bud. 7.

Zgodnie z Uchwałą Nr 31 – 2023/2024 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wybory przeprowadza się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 „Ordynacja wyborcza” Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zgłaszanie kandydatów do Senatu SGGW następuje przez złożenie do Podkomisji Wyborczej wymaganych dokumentów. Karta zgłoszenia Kandydata wraz z załącznikami znajduje się w załączniku do uchwały nr 7– 2023/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz w załączeniu do niniejszej Informacji (załączniki nr 1e,  2b, 3b,  7,  8b).

Załączniki należy wypełnić w jednym egzemplarzu w formie oryginalnej (papierowej). Osoby biorące pod uwagę kandydowanie przekazują do Podkomisji Wyborczej do dnia 08.04.2024 r. włącznie następujące dokumenty:

• Oświadczenie o spełnianiu wymogów,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

• Oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych do 31 lipca 1972 roku) należy złożyć do BKiP, a do podkomisji Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (datę i organ, do którego złożono oświadczenie można sprawdzić na stronie Instytutu Pamięci Narodowej https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/),

• podpisaną Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatem do Senatu SGGW z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni reprezentujących dyscyplinę naukową Ekonomia i finanse oraz dyscyplinę Nauki o zarządzaniu i jakości może być osoba, która:

  • nie skończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
  • nie była członkiem Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dwóch poprzednich kadencji (w latach 2016-2020 oraz 2020-2024),
  • podpisała wskazane powyżej dokumenty.

Kandydata na członka Senatu może zgłosić co najmniej 10 nauczycieli akademickich z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni (§ 22 ust. 3 Ordynacji wyborczej (załącznik nr 4 do Statutu SGGW). W przypadku dyscyplin, gdzie liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni zgłaszających kandydata na członka Senatu jest mniejsza lub równa tej liczbie, zgłoszenie kandydata na członka Senatu może nastąpić przez co najmniej 10 nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni reprezentujących tę samą dziedzinę nauki co zgłaszany kandydat na członka Senatu (§ 22 ust. 3 Ordynacji wyborczej (załącznik nr 4 do Statutu SGGW) w związku z Uchwałą nr 4 – 2023/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 1 lutego 2024 r.). Jedna osoba z danej grupy nauczycieli akademickich może poprzeć więcej niż jednego kandydata. Udzielenie poparcia Kandydatowi następuje na formularzu wskazanym w Załączniku nr 1e.

Listy poparcia prosimy dostarczyć do 8.04.2024 r. do godz. 13:00 w formie papierowej.

Listę członków podkomisji i czasu oraz miejsca dyżurów, na których będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów oraz inne wymagane dokumenty zamieszczono poniżej.

Dyżury Podkomisji Wyborczej

Data

godz. dyżuru Członek podkomisji Nr pok. i bud.

03.04.2024

godz. 12.00-16.00 Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW Pok. 18, bud. 5

04.04.2024

godz. 10.00-13.00 Dr Agnieszka Werenowska  Pok. B25, bud. 6

05.04.2024

godz. 10.00-14.00 Mgr Teresa Sawicka Pok. 25, bud. 5

08.04.2024

godz. 10.00-13.00 Dr Maciej Stawicki Pok. A38, bud. 6

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Zarządzania w dniu 8 kwietnia 2024 r.

Z wyrazami szacunku
Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej
ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse
Dr hab. Marcin Ratajczak, prof. SGGW
Przewodniczący Podkomisji Wyborczej
ds. Nauki o zarządzaniu i jakości