Jednym z podstawowych zadań Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW jest prowadzenie badań naukowych. Ich realizacja odbywa się samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi z kraju i zagranicy.

  • Ważnym elementem międzynarodowej współpracy naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW jest udział w projektach programów ramowych Unii Europejskiej. Są to najważniejsze mechanizmy finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Poziom badań prowadzonych w ramach projektów jest bardzo wysoki, a konsorcja je realizujące składają się z najlepszych jednostek w skali całej Europy. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w realizacji projektów 6. i 7. Programu Ramowego. Obecnie realizowane są projekty naukowe w ramach programów Unii Europejskiej, np. Horyzont 2020, ERA-NET, programu COST (European Cooperation in Science and Technology).
  • Pracownicy Instytutu realizują także projekty finansowane z krajowych źródeł takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, i innych.
  • W Instytucie organizowanych jest szereg konferencji i seminariów naukowych, a pracownicy i doktoranci aktywnie uczestniczą w seminariach i konferencjach naukowych organizowanych za granicą. Wchodzą w skład rad programowych, przewodniczą sesjom plenarnym, obradom w sekcjach, prezentują referaty i postery.
  • Instytut oferuje staże naukowe m in. w ramach programów UNESCO, DAAD, CEEPUS, Fulbright Foundation, Norman E. Borlaug Fellowship, L. Kirkland Fund, Erasmus Mundus i in. Pracownicy Instytutu zasiadają w radach programowych kilku międzynarodowych czasopism naukowych oraz są członkami międzynarodowych organizacji takich jak EuropeanAssociation of AgriculturalEconomists (EAAE), International Farm Management Association (IFMA), International Association of Agricultural Economists (IAAE) i in.
  • Instytut Ekonomii i Finansów SGGW rozwija działalność realizowaną na b. Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w zakresie współpracy międzynarodowej w międzynarodowych sieciach naukowych. Instytut jest jednym z aktywnych członków INTERNATIONAL FORUM OF COOPERATION, do którego należą uczelnie, wydziały i instytuty ekonomiczno-rolnicze z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech i Węgier. WNE aktywnie uczestniczy także we współpracy z sekcją ekonomiczną sieci ELLS – Euroleague for Life Sciences.

Ostatnia modyfikacja: 19/01/2020