Istotnym polem aktywności Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW jest współpraca z mediami. Współpraca z mediami odbywa się na podstawie tzw. porozumień o współpracy. Instytut Ekonomii i Finansów kontynuuje współpracę z partnerami z którymi b. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW podpisał porozumienia o współpracy. Podmioty te są kluczowymi interesariuszami Instytutu.

Stała współpraca z mediami

Współpraca polega na:

 • współpracy przy organizacji konferencji o tematyce logistycznej (wsparcie merytoryczne oraz w zakresie materiałów konferencyjnych)
 • udostępnianiu bezpłatnych egzemplarzy czasopisma dla pracowników WNE
 • wpierania publikacji pracowników WNE z zakresu agrologistyki w Czasopiśmie Logistyka
 • udostępniania materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • informowania o ważnych wydarzeniach naukowych i biznesowych w zakresie logistyki

Współpraca polega na:

 • współpracy przy organizacji konferencji o tematyce logistycznej (wsparcie merytoryczne oraz w zakresie materiałów konferencyjnych)
 • organizowaniu spotkań/prelekcji z zakresu ekologistyki dla studentów
 • udostępnianiu bezpłatnych egzemplarzy czasopisma dla pracowników WNE
 • udziale pracowników WNE w Międzynarodowej Radzie Naukowej czasopisma
 • umożliwianiu bezpłatnego uczestnictwa studentów w konferencjach naukowych organizowanych przez czasopismo
 • pośredniczeniu w organizacji staży dla studentów WNE
 • zamieszczaniu sprawozdań o konferencjach naukowych WNE o tematyce logistycznej na stronach czasopisma

Ostatnia modyfikacja: 19/01/2020