Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstał 1 października 2019 r. Instytut został wyodrębniony jako jednostka naukowa z Wydziału Nauk Ekonomicznych (wcześniej noszącego nazwę: Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa), który powstał w 1953 r. Tym samym Instytut jest bezpośrednim sukcesorem i powiernikiem spuścizny naukowej oraz kontynuatorem działalności badawczej Wydziału.

Hołdując tradycji SGGW oraz uwzględniając współczesne wyzwania społeczno-gospodarcze, Instytut Ekonomii i Finansów działa w ramach dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse. Jako rozwijająca się jednostka naukowo-badawcza, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW dąży do najwyższego poziomu badań naukowych oraz transferu wiedzy poprzez kształcenie doktorantów i studentów, współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz lokalnym, krajowym i międzynarodowym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Domeną Instytutu Ekonomii i Finansów są badania naukowe na poziomie mikro, mezo i makro dotyczące zagadnień ekonomicznych, finansowych, społecznych i środowiskowych, związane w szczególności z procesami zachodzącymi w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich oraz w ich bliższym i dalszym otoczeniu.

W Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW dba się o przestrzeganie najwyższych norm etycznych i standardów akademickich.

Ulotka informacyjna o Instytucie.

Ostatnia modyfikacja: 03/05/2022