Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został powołany 1 października 2019 r. Instytut powstał w wyniku reformy organizacyjnej Uczelni. W jej ramach z dotychczasowych podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni – wydziałów wyłoniono instytuty, które skupiły w sobie działalność naukowo – badawczą. Wydziały pozostały w strukturze uczelni jako jednostki zajmujące się kształceniem.

Instytut Ekonomii i Finansów wyodrębniony został z Wydział Nauk Ekonomicznych (wcześniej Wydziału Ekonomiczno – Rolniczego, Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Rolnictwa), który powstał w 1953 r. Tym samym Instytut jest bezpośrednim sukcesorem i powiernikiem spuścizny naukowej oraz kontynuatorem działalności badawczej Wydziału.

Podstawową rolą Instytutu Ekonomii i Finansów  jest prowadzenie badań naukowych w obszarze szeroko pojętej ekonomii z różnych perspektyw rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem kluczowych procesów trwale równoważonego rozwoju.

Instytut Ekonomii i Finansów SGGW działa w ramach dyscypliny naukowej Ekonomia i Finanse. Jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym prowadzącym badania naukowe w zakresie ekonomii, finansów, logistyki oraz turystyki i rekreacji.

Ostatnia modyfikacja: 19/01/2021