Zgodnie ze STATUTEM SGGW (Załącznik do Uchwały Nr 63 -2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Par. 30. [Status rad dyscyplin]

 1. Rady dyscyplin są organami SGGW właściwymi do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie naukowej, w zakresie posiadanych przez uczelnię uprawnień. W przypadku nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauki zgodnie z przepisami art. 177 ust. 6 ustawy organem właściwym do nadania stopnia jest Senat.
 2. Rady dyscyplin są organami właściwymi w sprawach merytorycznych związanych z realizacją polityki naukowej w określonej dyscyplinie naukowej.
 3. Radę dyscypliny powołuje się w SGGW dla każdego instytutu, chyba że statut stanowi inaczej. Jeżeli więcej niż jeden instytut prowadzi działalność w tej samej dyscyplinie, to wszystkie te instytuty podlegają jednej radzie dyscypliny.
 4. Nazwa rady dyscypliny powstaje przez dodanie odpowiedniej nazwy dyscypliny w całości lub jej części.

Par. 31. [Zadania rad dyscyplin]

Do zadań rady dyscypliny należy:

 1. określanie polityki naukowej w danej dyscyplinie z uwzględnieniem specyfiki instytutów;
 2. dokonywanie oceny działalności naukowej instytutów oraz sprawowanie nadzoru nad rozwojem naukowym nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie;
 3. inicjowanie procedury nadania tytułu doktora honoris causa SGGW na zasadach określonych w statucie;
 4. prowadzenie postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych w ramach posiadanych uprawnień oraz wydawanie decyzji w sprawach nadawania tych stopni, w tym powoływanie komisji habilitacyjnych i komisji, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy;
  4a) prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych, o których mowa w art. 328 ustawy, w ramach posiadanych uprawnień i wydawanie rozstrzygnięć w tych postępowaniach;
 5. wyrażanie opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich w instytutach oraz awansu zawodowego nauczyciela akademickiego;
 6. powoływanie, na wniosek dyrektora instytutu, stałych i doraźnych komisji instytutowych oraz określanie ich zadań i kompetencji;
 7. ocenianie działalności dyrektora instytutu, a w szczególności opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności instytutu;
 8. opiniowanie programów studiów na kierunkach studiów przypisanych właściwej dyscyplinie, o której mowa w § 14 ust. 3;
 9. dbanie o wysoki poziom etyczny pracowników instytutu oraz wypowiadanie się w sprawach etyki zawodowej nauczycieli akademickich;
 10. wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez Rektora, Senat lub dyrektora instytutu;
 11. wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

 

Ostatnia modyfikacja: 26/07/2023