Szanowni Państwo,

w imieniu Podkomisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż stanowisko profesora lub profesora uczelni chciałabym poinformować, że w dniu 9 kwietnia 2024 r. odbędą się WYBORY DO SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Z GRUPY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH INNYCH NIŻ STANOWISKO PROFESORA LUB PROFESORA UCZELNI (jedno miejsce) zatrudnionych w:

INSTYTUCIE EKONOMII I FINANSÓW,
INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA,
INSTYTUCIE NAUK SOCJOLOGICZNYCH I PEDAGOGIKI.

Wspólne zebranie wyborcze dla pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów, Instytutu Zarządzania oraz Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 w sali 116 w bud. 7. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 31 – 2023/2024 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wybory przeprowadza się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 „Ordynacja wyborcza” Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zgłaszanie kandydatów do Senatu SGGW następuje przez złożenie do Podkomisji Wyborczej wymaganych dokumentów. Karta zgłoszenia Kandydata wraz z załącznikami znajduje się w załączniku do uchwały nr 7– 2023/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz w załączeniu do niniejszej Informacji (załączniki nr 1f,  2b, 3b,  7,  8b).

Załączniki należy wypełnić w jednym egzemplarzu w formie oryginalnej (papierowej). Osoby biorące pod uwagę kandydowanie przekazują do Podkomisji Wyborczej do dnia 08.04.2024 r. włącznie następujące dokumenty:

• Oświadczenie o spełnianiu wymogów,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
• Oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych do 31 lipca 1972 roku) należy złożyć do BKiP, a do podkomisji Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (datę i organ, do którego złożono oświadczenie można sprawdzić na stronie Instytutu Pamięci Narodowej https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/),
• podpisaną Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatem do Senatu SGGW z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż stanowisko profesora lub profesora uczelni w INSTYTUCIE EKONOMII I FINANSÓW, INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA i INSTYTUCIE NAUK SOCJOLOGICZNYCH i PEDAGOGIKI, może być osoba, która:

  • nie skończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
  • nie była członkiem Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dwóch poprzednich kadencji (w latach 2016-2020 oraz 2020-2024),
  • podpisała wskazane powyżej dokumenty.

Kandydata na członka Senatu może zgłosić co najmniej 10 nauczycieli akademickich z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż stanowisko profesora lub profesora uczelni (§ 23 ust. 3 Ordynacji wyborczej (załącznik nr 4 do Statutu SGGW). Jedna osoba z danej grupy nauczycieli akademickich może poprzeć więcej niż jednego kandydata. Udzielenie poparcia Kandydatowi następuje na formularzu wskazanym w Załączniku nr 1f.

Listy poparcia prosimy dostarczyć do 8.04.2024 r. do godz. 13:00 w formie papierowej.

Listę członków podkomisji i czasu oraz miejsca dyżurów, na których będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów oraz inne wymagane dokumenty zamieszczono poniżej.

Dyżury Podkomisji Wyborczej

Data

godz. dyżuru Członek podkomisji Nr pok. i bud.

03.04.2024

godz. 12.00-16.00 Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW Pok. 18, bud. 5

04.04.2024

godz. 10.00-13.00 Dr Agnieszka Werenowska  Pok. B25, bud. 6

05.04.2024

godz. 10.00-14.00 Mgr Teresa Sawicka Pok. 25, bud. 5

08.04.2024

godz. 10.00-13.00 Dr Maciej Stawicki Pok. A38, bud. 6

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Ekonomii i Finansów https://www.ieif.sggw.pl/ w dniu 8 kwietnia 2024 r.

Z wyrazami szacunku
Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej
do przeprowadzenia wyborów do Senatu z grupy nauczycieli
akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych
niż stanowisko profesora lub profesora uczelni

Informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-zal_7
Oswiadczenie-zalacznik-nr-3b
Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-wybory-do Senatu
Zgoda-na-kandydowanie-w-wyborach-do-Senatu-zalacznik-nr-2b
Załącznik nr 1a_do_ustawy_lustracyjnej wzór oświadczenia lustracyjnego
Załącznik~1 Terminarz wyborów do Senatu SGGW
Karta zgłoszenia