Szanowni Państwo,

w imieniu Podkomisji Wyborczej ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse chciałabym poinformować, że w dniu 19 marca 2024 r. odbędą się WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE W GRUPIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POSIADAJĄCYCH TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO (JEDNO MIEJSCE).

Zebranie wyborcze odbędzie się 19 marca 2024 r. o godz. 10.00 w sali 116 w bud. 7.

 Zgodnie z Uchwałą nr 14-2023/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW w Warszawie z dn. 5.03.2024 r. w sprawie przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse wybory przeprowadza się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 „Ordynacja wyborcza” Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Zasadami wyborów do rad dyscyplin zatwierdzonymi przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zgłaszanie kandydatów do Rady Dyscypliny następuje przez złożenie do Podkomisji Wyborczej wymaganych dokumentów. Karta zgłoszenia Kandydata wraz z załącznikami znajduje się w załączniku do uchwały nr 7-2022/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz w załączeniu do niniejszej Informacji (załączniki nr 1,  2, 3,  4,  5).

Załączniki należy wypełnić w jednym egzemplarzu w formie oryginalnej (papierowej). Osoby biorące pod uwagę kandydowanie przekazują do Podkomisji Wyborczej do dnia 15.03.2024 r. włącznie następujące dokumenty, których wzory zostaną przesłane na indywidualne konta mailowe Pracowników:

• Oświadczenie o spełnianiu wymogów,

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

• Oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych do 31 lipca 1972 roku) należy złożyć do BKiP, a do podkomisji Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (datę i organ, do którego złożono oświadczenie można sprawdzić na stronie Instytutu Pamięci Narodowej https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/),

• podpisaną Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatem do Rady Dyscypliny może być osoba:

  • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, która jest zatrudniona w SGGW w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych;
  • wskazują dyscyplinę Ekonomia i finanse jako wiodącą (dyscyplinę wskazaną przez nauczyciela akademickiego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7-8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a jeżeli wskazano dwie dyscypliny – dyscyplinę procentowo przeważającą lub wskazaną jako pierwszą);
  • dla której SGGW jest podstawowym miejscu pracy;
  • podpisała wskazane powyżej dokumenty.

Poparcia osobie kandydującej w wyborach musi udzielić minimum 1 osoba z danej grupy nauczycieli akademickich. Jedna osoba z danej grupy nauczycieli akademickich może poprzeć więcej niż jednego kandydata. Udzielenie poparcia Kandydatowi następuje na formularzu wskazanym w Załączniku nr 3.

Listy poparcia prosimy dostarczyć do 15.03.2024 r. do godz. 14:00 w formie papierowej.

Listę członków podkomisji i czasu oraz miejsca dyżurów, na których będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów oraz inne wymagane dokumenty zamieszczono poniżej.

Dyżury Podkomisji Wyborczej ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse

Data

godz. dyżuru Członek podkomisji Nr pok. i bud.

13.03.2024

godz. 10.00-14.00 Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW Pok. 18, bud. 5

14.03.2024

godz. 10.00-14.00 Dr Maciej Stawicki Pok. A38, bud. 6

15.03.2024

godz. 10.00-14.00 Mgr Teresa Sawicka Pok. 25, bud. 5

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Ekonomii i Finansów oraz przesłana pocztą elektroniczną w dniu 18 marca 2024 r.

Z wyrazami szacunku
Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej
ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse