Zakład Polityki Gospodarczej Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji naukowej „Transmisja i skutki pandemii COVID-19 w sektorze rolnym”. Konferencja będzie forum debaty środowiska naukowego i pozanaukowego z kraju i zagranicy na temat czynników, kanałów i mechanizmów oddziaływania pandemii na rolnictwo, znaczenia kanałów popytowych i podażowych w oddziaływaniu pandemii COVID-19 na sektor rolny oraz ekonomiczno-społecznych skutków w rolnictwie i obszarach wiejskich wywołanych kryzysem pandemicznym. Konferencja odbędzie się hybrydowo w dniu 15 grudnia 2023 r. na SGGW w Warszawie  i online na platformie Microsoft Teams. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

 Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:

  1. Kanały i mechanizmy transmisji pandemii w literaturze krajowej i światowej.
  2. Czynniki i mechanizmy wpływu pandemii na rolnictwo w Polsce.
  3. Znaczenie kanałów popytowych w transmisji pandemii COVID-19 do sektora rolnego.
  4. Oddziaływania pandemii na rolnictwo kanałami podażowymi.
  5. Powiązania rolnictwa z gospodarką światową jako kanał transmisji.
  6. Ekonomiczne i społeczne skutki pandemii COVID-19 dla rolnictwa i obszarów wiejskich.
  7. Zagrożenia dla rolnictwa w Polsce wywołane pandemią COVID-19. [strona konferencji]    [formularz online]