WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY DYSCYPLINY 

W GRUPIE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
(JEDNO MIEJSCE) 

Szanowni Państwo,

W imieniu Podkomisji wyborczej ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse chciałabym poinformować, że w dniu 21 marca 2023 r. odbędą się WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE W GRUPIE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (JEDNO MIEJSCE).

Zebranie wyborcze odbędzie się 21 marca 2023 r. o godz. 10:00 w sali 116 w bud. 7.

Zgodnie z Uchwałą nr 5-2022/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW w Warszawie z dn. 6.03.2023 w sprawie przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse wybory przeprowadza się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 „Ordynacja wyborcza” Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Zasadami wyborów do rad dyscyplin zatwierdzonymi przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zgłaszanie kandydatów do Rady Dyscypliny następuje przez złożenie do Podkomisji Wyborczej wymaganych dokumentów. Karta zgłoszenia Kandydata wraz z załącznikami znajduje się w załączniku do uchwały nr 7-2022/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz w załączeniu do niniejszej Informacji (załączniki nr 1,  2, 3,  4,  5).

Załączniki należy wypełnić w jednym egzemplarzu w formie oryginalnej (papierowej). Osoby biorące pod uwagę kandydowanie przekazują do Podkomisji wyborczej do dnia 15.03.2023 r. włącznie następujące dokumenty:

  • Oświadczenie o spełnianiu wymogów,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
  • Oświadczenie lustracyjne (do BKiP), a do podkomisji Informację o czasie i miejscu złożenia oświadczenia lustracyjnego (jeśli dotyczy),
  • podpisaną Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatem do Rady Dyscypliny może być osoba:

– nieposiadająca tytułu profesora ani stopnia doktora habilitowanego, która jest zatrudniona w SGGW w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych;

– wskazała dyscyplinę Ekonomia i finanse jako wiodącą;
dla której SGGW jest podstawowym miejscu pracy;
– podpisała wskazane powyżej dokumenty.

Poparcia osobie kandydującej w wyborach musi udzielić minimum 1 osoba z danej grupy nauczycieli akademickich. Jedna osoba z danej grupy nauczycieli akademickich może poprzeć więcej niż jednego kandydata. Udzielenie poparcia Kandydatowi następuje na formularzu wskazanym w Załączniku nr 3.

Listy poparcia prosimy dostarczyć do 15.03.2023 r. do godz. 14:00 w formie papierowej.

Listę członków podkomisji i czasu oraz miejsca dyżurów, na których będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów oraz inne wymagane dokumenty zamieszczono poniżej.

Dyżury Podkomisji Wyborczej ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse

Data godz. dyżuru Członek podkomisji Nr pok. i bud.
10.03.2023 godz. 12-14 Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW Pok. 18, bud. 5
13.03.2023 godz. 10-14 Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW Pok. 115B, bud.7
14.03.2023 godz. 10-14 Mgr Teresa Sawicka Pok. 25, bud. 5
15.03.2023 godz. 10-14 Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW Pok. 18, bud. 5

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Ekonomii i Finansów oraz przesłana pocztą elektroniczną  w dniu 17 marca 2023 r.   

Z wyrazami szacunku
Alina Daniłowska
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej
dyscypliny Ekonomia i Finanse

harmonogram wyborów uzupełniających [pobierz]
załączniki do uchwały _nr_7_2022-2023_wzory formularzy [pobierz]