W dniu 10 września 2020 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju regionów”. Wydarzenie to miało na celu:

 • prezentację wyników badań naukowych i praktycznych doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego oraz regionalnego
 • integrację środowiska naukowców i praktyków z Polski i zagranicy
 • wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych

Zakres tematyczny konferencji był szeroki i obejmował problematykę:

 • ekonomiczno-społecznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich
 • przedsiębiorczości w perspektywie ekonomicznej i społecznej
 • roli turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym
 • kapitału społecznego w rozwoju regionalnym i lokalnym
 • polityki UE w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • znaczenia informacji i promocji w rozwoju ekonomiczno-społecznym
 • kulturowych determinant rozwoju regionalnego i lokalnego

W ramach konferencji możliwość zaprezentowania wyników swoich badań mieli przedstawiciele zarówno krajowych, jaki i zagranicznych instytucji i ośrodków naukowych, wśród których wymienić można:

 • Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Politechnikę Białostocką
 • Politechnikę Warszawską
 • Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • University of West Attica
 • Lviv Polytechnic National University
 • Vilniaus Kolegija – University of Applied Sciences
 • Surabaya State University
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
 • State Agrarian and Engineering University in Podilya
 • Uman National University of Horticulture
 • Sumy National Agrarian University
 • National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Organizatorem konferencji była Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Wydarzenie zrealizowane zostało za pośrednictwem platformy MS Teams.