W imieniu Podkomisji wyborczej ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse chciałabym poinformować, że w grudniu 2020 r. odbędą się wybory do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse w grupie:

  1. nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego (29 miejsc)
  2. pozostałych nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego (8 miejsc).

Wybory odbędą się na platformie ehms. O ich terminie i zasadach głosowania i wyboru zostaniecie Państwo poinformowani w oddzielnym emailu.

Kandydatem do Rady Dyscypliny może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, lub osoba będąca nauczycielem akademickim nie posiadającym tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego zatrudniona w SGGW na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, która wskazała dyscyplinę ekonomia i finanse jako wiodącą oraz spełnia wymogi formalne wskazane w Statucie SGGW i podpisała wskazane poniżej dokumenty.

Zgodnie z Uchwałami Uczelnianej Komisji Wyborczej SGGW w Warszawie i Statutem SGGW do zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełniających stosuje się następujące zasady i formularze

  1. Zgłoszenie kandydatów do Rady Dyscypliny następuje przez złożenie do Podkomisji Wyborczej Karty zgłoszenia Kandydata (załącznik nr 3a -grupa pracowników samodzielnych lub załącznik nr 3b – grupa nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani stopnia doktora habilitowanego). Zgłoszenie należy wypełnić w jednym egzemplarzu w formie oryginalnej.
  2. Osoby biorące pod uwagę kandydowanie przekazują do podkomisji wyborczej podpisane następujące dokumenty:
  • oświadczenie o spełnianiu wymogów (Załącznik nr 1),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, (Załącznik nr 2),
  • podpisaną informację dotyczącą przetwarzania informacji osobowych (Załącznik nr 4),
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5),

 Poparcia osobie kandydującej w wyborach musi udzielić minimum 1 osoba z danej grupy nauczycieli akademickich. Jedna osoba z danej grupy nauczycieli akademickich może poprzeć więcej niż jednego kandydata. Udzielenie poparcia Kandydatowi następuje na formularzu wskazanym w Załączniku nr 3a lub 3b

– na jednej karcie przez co najmniej jedną osobę popierającą,
– na oddzielnych kilku kartach podpisanych przez poszczególne osoby popierające.

Zgłoszenia i zgody kandydatów wraz z towarzyszącymi dokumentami można złożyć do Komisji w formie papierowej lub w formie scanu na adres pw_eif@sggw.edu.pl do godz. 14:00 dnia 4.12.2020 r.

Złożenie scanu ma charakter tymczasowy i należy w jak najszybszym terminie najlepiej do 4.12.2020 r. dostarczyć oryginały dokumentów w formie papierowej. W wyjątkowych przypadkach scany muszą być zamienione na oryginały w jak najszybszym z możliwych terminów po 4.12.2020 r.

Listę członków podkomisji, czasu oraz miejsca dyżurów, na których będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów oraz wymagane od kandydatów na członków dokumenty zamieszczono poniżej.

Dyżury Podkomisji Wyborczej ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse

Dzień godziny Członek Komisji Miejsce
1.12.2020

(wtorek)

9:00 – 12:00 Dr hab. Ludwik Wicki, prof. uczelni p. 115B, bud 7
12:00 – 16:00 Mgr Teresa Sawicka p. 25, bud 5
2.12.2020

(środa)

9:00 – 12:00 Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska p. B 24, bud 6
12:00 – 16:00 Mgr Teresa Sawicka p. 25, bud 5
3.12.2020

(czwartek)

9:00 – 12:00 Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska p. B 24, bud 6
12:00 – 16:00 Dr hab. Alina Daniłowska, prof. uczelni p. 18, bud 5
4.12.2020

(piątek)

9:00 – 12:00 Dr hab. Ludwik Wicki, prof. uczelni p. 115B, bud 7
12:00 – 16:00 Dr hab. Alina Daniłowska, prof. uczelni p. 18, bud 5
1.12-4.12.2020 Scany Dr Maciej Stawicki pw_eif@sggw.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Alina Daniłowska
Przewodnicząca Podkomisji Wyborczej ds. dyscypliny Ekonomia i Finanse

[Informacja w sprawie wyborów do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse 2020-2024 ZGŁASZANIE KANDYDATÓW]