W dniu 22 października 2021 roku odbyła się 7 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Trends in Regional Development in the EU Countries 2021 zorganizowana przez Katedrę Polityki Rozwoju i Marketingu wspólnie z Latvia University of Life Sciences and Technologies in Jelgava. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy reprezentujący krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe tj. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Liepaja University, Baltic International Academy w Rydze, Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Latvian State Forest Research Institute „Silava”, Turiba University w Rydze, Ventspils University of Applied Sciences, Vytautas Magnus University Agriculture Academy w Kownie, Vilnius Gediminas Technical University w Wilnie, Czech University of Life Sciences w Pradze, Agricultural University w Tiranie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Rzeszowska. Uczestników konferencji powitali: Profesor Joanna Szwacka-Mokrzycka – Kierownik Katedry Polityki Rozwoju i Marketingu, dr hab. Mariusz Hamulczuk– Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, Profesor Irina Arhipova- Prorektor Latvia University of Life Sciences and Technologies oraz profesor Baiba Rivža – członek Latvian Academy of Sciences.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do spotkania się naukowców i wymiany poglądów w zakresie rozwoju regionalnego w krajach Unii Europejskiej, także w kontekście aktualnych problemów społeczno-gospodarczych, w tym kwestii związanych z pandemią Covid-19. Referaty wygłoszono w dwóch sesjach tematycznych oraz w sesji posterowej. Dyskusja koncentrowała się wokół wybranych aspektów rozwoju regionalnego i lokalnego, stosowanych instrumentów wsparcia polityki regionalnej oraz kierunków i perspektyw rozwoju krajów UE.