Numer ISSN: 2353-4362

Opublikowane artykuły i numery / Current and archive issue

Rada Naukowa

 • Prof. Nidzara Osmanagic Bedenik (University of Zagreb – Croatia, Faculty of Economics and Business)
 • Prof. Ernst Berg (University of Bonn, Faculty of Agriculture)
 • Prof. Michal Lostak (University of Life Sciences Prague)
 • Prof. Olena P. Slavkova (Sumy National Agricultural University)
 • Prof. Josu Takala (University of Vaasa, Department of Production)
 • Prof. dr hab. Bogdan Klepacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB)
 • Prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski)

Komitet Redakcyjny

 • Dr hab. Stanisław Stańko prof. SGGW – redaktor naczelny, tematyczny (rynki rolne)
 • Prof. dr hab. Bolesław Borkowski – redaktor statystyczny, tematyczny (metody ilościowe)
 • Prof. dr hab. Stanisław Urban – redaktor tematyczny (agrobiznes)
 • Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek – redaktor tematyczny (ekonomika produkcji i przedsiębiorstw
 • Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska – redaktor tematyczny (finanse) i artykuły w języku angielskim
 • Mgr Ewa Rodek – redaktor językowy (język polski)
 • Mgr Tom Kubicki – redaktor językowy (język angielski)
 • Dr inż. Anna Grontkowska – sekretarz redakcji

Kontakt

Adres: Redakcja „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”

bud. 7 (Wydział Nauk Ekonomicznych), ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji w „Rocznikach Naukowych Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (dawniej „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa)”

 1. Zgłoszenie artykułu do Redakcji „Roczników Naukowych Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autora/autorów na wszczęcie procedury recenzowania.
 2. Wstępnej oceny artykułu i wyboru recenzenta dokonuje redaktor naczelny w konsultacji redaktorami tematycznymi.
 3. Artykuł jest przekazywany wyznaczonemu recenzentowi przez sekretarza redakcji wraz z schematem recenzji (załącznik 1) z zachowaniem dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce tzw. double-blind review proces(recenzent nie zna nazwiska autora/autorów publikacji, autor/autorzy nie znają nazwiska recenzenta).
 4. Recenzja ma formę pisemną (dopuszcza się wersję elektroniczną) i jest przechowywana w dokumentach redakcji. Formularz recenzji jest zamieszczony na stronie internetowej „Roczników Naukowych Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”
 5. Kopia recenzji, bez ujawniania nazwiska recenzenta, przekazywana jest autorowi/autorom przez sekretarza redakcji. Autor/autorzy mają obowiązek ustosunkowania się do zawartych w recenzji uwag oraz poprawy artykułu, jeżeli takie są zalecenia recenzenta. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent.
 6. Po przesłaniu poprawionego artykułu do redakcji wszczęta zostaje korekta językowa, za którą odpowiedzialny jest redaktor językowy, a następnie procedura przygotowania do druku, za którą odpowiedzialni są sekretarze redakcji i redaktorzy wydawnictwa. Ostateczną decyzję o zamieszczeniu artykułu w „Rocznikach Naukowych Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” podejmuje redaktor naczelny w porozumieniu z redaktorem merytorycznym.
 7. Nazwiska wszystkich recenzentów bez wskazywania tytułów recenzowanych artykułów są publikowane w każdym zeszycie „Roczników Naukowych Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Pliki do pobrania

Poprzednie artykuły i numery / archive issues: http://sj.wne.sggw.pl/rnr/

Całe numery:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Ostatnia modyfikacja: 19/09/2019