English version

Czasopismo „Turystyka i Rozwój Regionalny”

„Journal of Tourism and Regional Development”

ISSN 2353-9178                                 e-ISSN 2543-8859

Informacja o czasopiśmie

Czasopismo „Turystyka i Rozwój Regionalny” („Journal of Tourism and Regional Development”) wydawane jest od 2014 r. przez Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Jest ono kontynuacją serii wydawnictw naukowych publikowanych przez Katedrę Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Zgłaszane artykuły mogą być w języku polskim lub angielskim. Funkcję redaktora naczelnego TiRR pełni prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW, a sekretarza dr Jan Zawadka.
 
W „Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” czasopismu przypisane zostało 70 punktów.
 

Koszt publikacji artykułu w czasopiśmie „Turystyka i Rozwój Regionalny” wynosi 800 zł (brutto).

Rada Programowa

 • Prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski – SGGW w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwersytet Zielonogórski
 • Prof. nadzw. dr hab. Izabella Sikorska-Wolak – PSW w Białej Podlaskiej
 • Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Olena Slavkova – Sumy National Agrarian University (Ukraina)
 • Prof. Josu Takala – University of Vaasa (Finlandia)
 • Prof. Brigita Žuromskaite – Mykolas Romeris University (Litwa)
 • Prof. Lubov Mykhaylova – Sumy National Agrarian University (Ukraina)
 • Prof. Vicky Katsoni – University of West Attica (Grecja)
 • Dr Vitalii Rybchak – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Dr Sergii Iaromenko – Odessa National Economic University (Ukraina)
 • Dr Alina Katunian – Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences (Litwa)

Komitet Redakcyjny

 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
 • Sekretarz Redakcji: dr Jan Zawadka

Redaktorzy tematyczni

 • Turystyka: prof. dr hab. Henryk Tracz, prof. dr hab. Irena Ozimek, dr hab. inż. Agata Balińska, dr hab. Michał Roman, dr Piotr Gabryjończyk
 • Doradztwo i przedsiębiorczość: dr inż. Anna J. Parzonko, dr inż. Anna Sieczko
 • Zarządzanie informacją: prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, dr inż. Ewa Jaska, dr inż. Agnieszka Werenowska, dr inż. Ewa Stawicka
 • Rozwój regionalny: dr hab. Zbigniew Brodziński, dr Agnieszka Bobola, dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa
 • Redaktor językowy: mgr Agata Cienkusz
 • Redaktor statystyczny: dr hab. Joanna Kisielińska

 

Tematyka publikacji

Periodyk pełni funkcję platformy wymiany wiedzy i doświadczeń ludzi nauki, przedstawicieli branży oraz władz administracji publicznej, których zainteresowania naukowe i działania skupiają się wokół zagadnienia szeroko pojętej turystyki oraz rozwoju regionalnego.

Indeksacja w bazach

Czasopismo indeksowane jest w bazie Index Copernicus, BazEkon oraz POL-index.

 Informacje dla Autorów

 1. Do oceny i publikacji przyjmowane są nieopublikowane wcześniej opracowania w języku polskim bądź angielskim dotyczące szeroko pojętej problematyki turystyki oraz rozwoju regionalnego.
 2. Artykuły należy przesłać (w formacie MS Word) na adres e-mail: jan_zawadka@sggw.edu.pl.
 3. Całkowita objętość artykułu (wraz z bibliografią) nie powinna przekraczać 12 stron (format A4, marginesy po 2,5 cm z każdej strony).
 4. Artykuł (za wyjątkiem zawartości tabel i bibliografii) powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5. Zawartość tabel i bibliografia – czcionka 11 Times New Roman, odstęp 1,15.
 5. Obowiązuje następujący układ pracy:
  • Imię i nazwisko Autora (-ów) oraz jego (ich) afiliacja.
  • Numer ORCID.
  • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim.
  • Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (5–15 wierszy).
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3–6).
  • W artykułach w j. angielskim tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim nie są wymagane.
  • W strukturze artykułu należy wyodrębnić niepunktowane: wstęp z określonym celem, przegląd literatury, metody badań, wyniki badań (wraz z ewentualną dyskusją), podsumowanie, literaturę.
  • Adres do korespondencji (pocztowy i internetowy).
  • W tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień przy użyciu kursywy i pogrubienia, ale niedozwolone jest stosowanie podkreśleń wyrazów i zdań.
 6. Szerokość tabel, wykresów i innych form graficznych nie może przekraczać 13 cm, a ich wysokość 17 cm; do ich numeracji stosować należy cyfry arabskie. Wszystkie tabele, wykresy i inne formy graficzne powinny mieć tytuł i źródło oraz być opracowane w skali szarości.
 7. Wykresy, tabele, schematy itp. muszą być edytowalne – powinny być tworzone w edytorze tekstu MS Word, a nie zamieszczane w formie zdjęć lub kopiowane z arkusza kalkulacyjnego Excel (uniemożliwia to ich edycję).
 8. W przypadku artykułów przygotowanych na podstawie wyników badań finansowanych w ramach programów badawczych, Autorzy są proszeni o podanie źródła środków.

WYTYCZNE DLA PRZYPISÓW SPORZĄDZANYCH W STYLU APA

 1. ZASADY PRZYWOŁYWANIA PUBLIKACJI W TEKŚCIE

a) jeden autor – należy podać nazwisko autora, rok publikacji i numer strony; w przypadku więcej niż jednej pracy danego autora opublikowanej w tym samym roku należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (2015a, 2015b itd.);

Zagadnienie to poruszył w swojej pracy Nowak (2019)…

Autorzy badań wskazują, że… (Angielski, 1997, s. 13).

Odnosząc się ogólnie do książki/artykułu, nie podajemy numerów strony. Nawiązując jednak do konkretnych wyników badań lub tez/przykładów, należy podać numer strony, na której się one znajdują.

b) dwóch autorów – bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca, zawsze należy podać nazwiska obu autorów, rok publikacji i numer strony; w przypadku więcej niż jednej pracy tych autorów opublikowanej w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu (2015a, 2015b itd.); nazwiska autorów należy łączyć spójnikiem „i”;

Jak sugerują Nowak i Angielski (1989)…

Autorzy badań wskazują, że… (Nowakowa i Angielska, 1995, s. 2).

c) trzech autorów – przywołanie po raz pierwszy: należy wymienić nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinkami i stawiając spójnik „i” pomiędzy ostatnimi nazwiskami; przy kolejnych wskazaniach tej samej pracy należy zastosować określenie „i in.”;

Przywołanie po raz pierwszy:

Nowakowa, Angielski i Nowak (2013) w swojej pracy…

Badania (Nowakowa, Angielski i Nowak, 2013, s. 6) wskazują, że…

Kolejne przywołania:

Badania Nowakowej i in. (2013, s. 14) wskazują, że…

Badania te (Nowakowa i in., 2013)…

d) czterech i więcej autorów – wymienić należy tylko nazwisko pierwszego autora, zarówno gdy praca jest przywoływana po raz pierwszy, jak i w późniejszych przywołaniach, natomiast pozostałych autorów należy określić skrótem „i in.”. W bibliografii należy umieścić nazwiska wszystkich autorów pracy;

Nowak i in. twierdzą, że… (1999).

Autorzy pierwszych badań na ten temat (Nowak i in., 2007) sugerują…

e) przywoływanie jednocześnie kilku prac – należy wymienić je chronologicznie; jeśli występuje kilka publikacji z tą samą datą, wówczas alfabetycznie w obrębie danego roku wydania publikacji; wymieniane publikacje muszą być oddzielone średnikiem; lata wydania prac tego samego autora/autorów należy oddzielać przecinkiem;

(Kowalczyk, 2015; Nowak i Kowalczyk, 2018).

(Kowalczyk, 1995, 2009, 2017a, 2017b).

f) przywoływanie pracy za innym autorem stosujemy w tekście, w bibliografii umieszczamy jedynie pracę czytaną;

Jak wykazał Kozioł (1998; za: Sarna, 2018)…

Autorzy badań sugerują, że… (Kozioł, 1991; za: Sarna, 2008).

g) źródła internetowe – wskazać autora tekstu/artykułu i rok opublikowania materiału (jeśli jest podany). Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy wskazać tytuł lub kilka jego początkowych wyrazów (jeśli jest długi) i rok publikacji materiału (jeśli jest). Jeśli brak tytułu, podać nazwę strony, z której korzystano i rok publikacji materiału (jeśli jest);

Pandemia wymusiła poszukiwanie miejsc mniej zatłoczonych (Zieliński, 2021).

Pandemia koronawirusa wytycza nową ścieżkę rozwoju agroturystyki (Bezpieczeństwo usług…, 2021).

h) akty prawne – wskazać początek tytułu (np. ustawa, rozporządzenie, w bibliografii podać pełny tytuł) i rok;

Jak wskazano w ustawie… (Ustawa, 2017).

i) jeśli nie ma autora – w tekście podajemy tytuł pracy. Jeśli tytuł jest długi, można podać tylko jego początek (dwa-trzy pierwsze słowa);

Jak ustalili ekonomiści (Współczesne teorie ekonomiczne…, 2019).

 1. BIBLIOGRAFIA

Zestawienie powinno zawierać jedynie prace przywoływane lub cytowane w tekście, które były przeczytane przez autora tekstu, nie należy umieszczać w bibliografii prac, które przywoływano za innym autorem. Nie należy numerować/wypunktowywać kolejnych prac. Każdą nową pracę należy zacząć od nowego akapitu. Prace zapisujemy alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora. Prace tego samego autora należy podać w kolejności wg roku opublikowania (od najstarszych).

Jeśli praca ma numer DOI, należy go podać zgodnie z zapisem przedstawionym w punkcie e).

a) książka jednego autora:

Angielski, M. (1998). Współczesne teorie w naukach o zarządzaniu i jakości. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

b) książka wielu autorów:

Angielski, M., Niemiecki, J.Z. (2005). Historia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

c) rozdział w książce / monografii (w nawiasie należy podać zakres stron rozdziału):

Angielski, M. (2011). Historia ekonomii. W: J.Z. Niemiecki (red.). Współczesne teorie w naukach o zarządzaniu i jakości. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 77–79.

d) książka pod redakcją:

Angielski, M., Niemiecki, J.Z. (red.), (2004). Współczesne teorie w naukach o zarządzaniu i jakości. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

e) artykuł w czasopiśmie (wszystkie człony tytułu czasopisma – poza spójnikami i przyimkami – zapisywane są wielkimi literami); należy podać zakres stron artykułu:

Angielski, M. (2019). Współczesne teorie w naukach o zarządzaniu i jakości. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (2), s. 159–168. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.147

Podajemy pełną nazwę czasopisma. Nie korzystamy z powszechnie rozpoznawalnych skrótów.

f) praca w trakcie publikacji:

Angielski, M. (w druku). Wizje przyszłości w naukach społecznych. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego.

g) tekst ze strony internetowej:

Zieliński, P. (2021). Agrobiznes w wersji premium, czyli doświadczenia, których nigdzie indziej nie kupisz. Pobrano

z: https://www.forbes.pl/life/agroturystyka-pandemia-wymusila-zmiany-w-turystyce/ (dostęp: 01.04.2021).

Bezpieczeństwo usług agroturystycznych w czasach pandemii (2021). Pobrano

z: https://www.cdr.gov.pl/en/bezpieczenstwo-uslug-agroturystycznych-w-czasach-pandemii (dostęp: 01.04.2021).

h) akty prawne:

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Dz.U. 2017 nr 20 poz. 2361.

i) jeśli nie ma autora:

Słownik poprawnej polszczyzny (2010). Hasło: brzdąkać. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 96.

 

 1. OPISY TABEL, WYKRESÓW I INNYCH FORM GRAFICZNYCH

a) opis tabel:

Nad tabelą: Tabela 1. Tytuł tabeli

Pod tabelą: Źródło: opracowanie własne lub wskazanie źródła według zasad obowiązujących przy tworzeniu przypisów.

b) opis wykresów:

Pod wykresem: Wykres 1. Tytuł wykresu

Pod tytułem: Źródło: jak przy opisie tabel.

Wykresy muszą być w formie edytowalnej.

c) opis rysunków:

Pod rysunkiem: Rysunek 1. Tytuł rysunku

Pod tytułem: Źródło: jak przy opisie tabel.

Rysunki powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi.

 1. WZORY MATEMATYCZNE

 a) kursywą (pismem pochyłym) wyróżnia się:

– litery oznaczające liczby, wielkości zmienne i stałe oraz punkty geometryczne,

– oznaczenia funkcji,

– oznaczenia literowe i skróty literowe występujące w indeksach dolnych i górnych (z wyjątkiem skrótów dwu- lub trzyliterowych)

b) antykwą (pismem prostym) oznacza się:

– liczby arabskie i rzymskie, także w indeksach,

– oznaczenia i skróty jednostek miar,

– skróty złożone z dwu lub większej liczby liter,

– stałe symbole funkcyjne,

– liczby specjalne: π, e (podstawa logarytmu naturalnego),

– prawdopodobieństwo, np. P(A),wartość oczekiwaną E(x), wariancję zmiennej losowej D2(X), znak przyrostu Δ.

c) kursywą półgrubą wyróżnia się wektory,

d) antykwą półgrubą (pismem prostym półgrubym) wyróżnia się macierze,

e) równania i wzory należy prezentować w oddzielnym akapicie.

 

 1. SKRÓTY

Często występujące w tekstach wyrażenia i wyrazy należy podawać w formie skrótów:

– i tak dalej = itd.

– punkt = pkt

– punkt procentowy = p.p.

– na temat = nt.

– to jest = tj. ≠ taki jak (brak skrótu).

– tak zwane = tzw.

– pod tytułem = pt.

– na przykład = np.

– porównaj = por.

– i tym podobne = itp.

– to znaczy = tzn.

– między innymi = m.in.

– rok = r.

– wiek = w.

– przed naszą erą = p.n.e.

– strona = s.

– pozycja = poz.

– zobacz = zob.

 

Nie należy zaczynać zdania od skrótu.

 

 1. POZOSTAŁE ELEMENTY TEKSTU GŁÓWNEGO
 2. a) znak pisarski (półpauza) oznaczający zakres (od–do) nie jest otaczany spacjami (np. lata 2015–2015, s. 67–89, t. I–V);
 3. b) cytaty należy ujmować w cudzysłów, prostą czcionką (także w odniesieniu do przepisów prawnych);
 4. c) opuszczenie fragmentu tekstu w cytacie należy zasygnalizować trzema kropkami w nawiasie kwadratowym […];
 5. d) jednostki w tytułach tabel, rysunków, w tabelach podajemy w nawiasach kwadratowych, np. [%], [tys.];
 6. e) wyrażenia łacińskie oraz zwroty obcojęzyczne zapisujemy kursywą. Wyjątki: quasi, notabene;
 7. f) nazwy ustaw, kodeksów, praw, rozporządzeń piszemy małą literą, np. kodeks karny, prawo bankowe, prawo o aktach stanu cywilnego, ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie… Małą literą zapisujemy także skrócone tytuły dokumentów: traktat akcesyjny, traktat założycielski, konwencja paryska, konwencja brukselska, protokół z Palermo itp. Używamy dużej litery tylko wtedy, gdy podajemy pełny tytuł dokumentu np. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Traktat o Unii Europejskiej, Konwencja o ochronie praw człowieka i odstawowych wolności, Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków;

 

Autor opublikowanego artykułu przenosi prawa autorskie na wydawcę oraz składa oświadczenie, iż praca nie była publikowana w innym czasopiśmie (oświadczenie 1).

W celu zapobiegania przypadkom występowania ghostwritingoraz guest authorship Autorzy będą przesyłać oświadczenia dotyczące ich wkładu w powstanie publikacji (oświadczenie 2).

Po otrzymaniu recenzji Autor odsyła poprawiony egzemplarz pracy drogą elektroniczną. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.

Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do wszystkich artykułów na zasadach określonych w licencji Creative Commons 4.0.
Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

 

Procedura recenzji

Procedura recenzji artykułów zgłoszonych do czasopisma Turystyka i Rozwój Regionalny jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Redakcja TiRR dokonuje wstępnej oceny merytorycznej i technicznej przesłanych artykułów do recenzji.
 2. Zaakceptowane przez redaktora tematycznego TiRR prace będą przekazywane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów, wraz z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review process”).
 3. Artykuły recenzowane są przez osoby spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autorów.
 4. Redakcja czasopisma ma na uwadze, aby w procedurze recenzowania nie wystąpił konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorami artykułu a recenzentami.
 5. Recenzje mają postać pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu opracowania do publikacji (formularz recenzji).
 6. Komitet redakcyjny nie przyjmuje opracowań już publikowanych w innych czasopismach lub opracowaniach zwartych, ani opracowań wtórnych.
 7. Artykuły będą przyjmowane do druku w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji.
 8. W przypadku otrzymania dwóch recenzji negatywnych artykuł zostaje odrzucony.
 9. W przypadku uzyskania dwóch skrajnych recenzji powoływany jest trzeci recenzent, dokonujący rozstrzygającej oceny.
 10. Redakcja TiRR podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów w ostatnim numerze TiRR w danym roku oraz na stronie internetowej czasopisma.

Czasopismo jest wydawane w formie papierowej i cyfrowej.

Czasopismo „Turystyka i Rozwój Regionalny” przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi zasad etyki publikacji stosowanymi w czasopiśmie zapoznać można się tutaj.

 

 

Współpracujący recenzenci

Akıncı Berat, Anderson Theophilus, Balińska Agata, Beba Patrycja, Bieńkowska-Gołasa Wioletta, Bogusz Małgorzata, Brelik Agnieszki, Brendzel-Skowera Katarzyna, Brodziński Zbigniew, Chuhlib Alla, Daniłowska Alina, Dziekański Paweł, Elfimowa Julia, Erkan Enoğlu Susran, Franc-Dąbrowska Justyna, Gabryjończyk Piotr, Gołasa Piotr, Gołębiewska Barbara, Goryńska-Goldmann Elżbieta, Gümüş Hüseyin, Guzal-Dec Danuta, Ivanova Natalia, Ivolga Anna, Jalinik Mikołaj, Jałowiecki Piotr, Janeczko Emilia, Jaska Ewa, Jęczmyk Anna, Kacprzak Marzena, Kamińska Alfreda, Katsoni Vicky, Katunian Alina, Kiełbasa Barbara, Kilkulski Jarosław, Kisielińska Joanna, Kopyra Marcin, Kowalska Iwona, Krzyżanowska Krystyna, Łukasik Katarzyna, Maćkowiak Magdalena, Malyovanyi Mykhaylo, Matejun Marek, Matysik-Pejas Renata, Mudrak Ruslan, Nahornyi Vitalii, Nesterchuk Yuliia, Niedziółka Arkadiusz, Nowakowska-Grunt Joanna, Ozimek Irena, Pakhucha Elina, Paliszkiewicz Joanna, Parlińska Agnieszka, Parzonko Anna J., Penkova Oksana, Petrenko Natalia, Pietrzak-Zawadka Joanna, Polishchuk Valentyn, Prus Piotr, Ratajczak Marcin, Roman Michał, Satoła Łukasz, Savchuk Vasil, Sieczko Anna, Sieczko Leszek, Siedlecka Agnieszka, Sikora Jan, Sikorska-Wolak Izabella, Skoczek Tadeusz, Słodowa- Hełpa Małgorzata, Sokolova Sofiia, Stawicka Ewa, Szafrańska Monika, Tabor Kazimierz, Toktaş Yılmaz, Tomaszewska-Lipiec Renata, Tracz Henryk, Tranchenko Liudmyla, Uglis Jarosław, Werenowska Agnieszka, Wiatrak Andrzej Piotr, Wielewska Izabela, Wojcieszak-Zbierska Monika, Wołoszyn Jan, Wyrzykowska Barbara, Wysokiński Marcin, Zawadka Jan, Zwolińska-Ligaj Magdalena

Kontakt

Redakcja czasopisma „Turystyka i Rozwój Regionalny”

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Ekonomii i Finansów

Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Polska

e-mail: jan_zawadka@sggw.edu.pl

https://www.ieif.sggw.pl/czasopisma/turystyka-i-rozwoj-regionalny/

 

Opublikowane numery

Ostatnia modyfikacja: 23/04/2024