W wyborach uzupełniających do Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego został wybrany Pan dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW.