Krystyna Krzyżanowska, Anna J. Parzonko, Anna Sieczko

Przedsiębiorczość zespołowa na obszarach wiejskich
Stan i perspektywy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-970-8
Pobierz pdf


Krystyna Gomółka, Elżbieta Kacperska, Jakub Kraciuk, Michał Wojtaszek

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Świat – Europa – Kaukaz – Polska

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2020
ISBN 978-83-7583-956-2
Pobierz pdf


Irena Ozimek, Katarzyna Gralak, Iwona Pomianek

Atrakcyjność turystyczna regionów w Polsce – wybrane aspekty

Wydanictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-914-2
Pobierz pdf


Elżbieta Kacperska, Marzena Kacprzak, Dorota Kmieć, Agnieszka Król, Katarzyna Łukasiewicz

Migracje międzynarodowe w Europie
Trendy  •  Problemy  •  Wyzwania

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-924-1
Pobierz pdf


Polska we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Praca pod redakcją naukową E. Kacperskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-912-8
Pobierz pdf


Zmiany na wybranych rynkach rolno-żywnościowych w krajach Unii Europejskiej

Praca pod redakcją naukową E. Kacperskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-920-3
Pobierz pdf


Monika Roman, Aleksandra Górecka, Michał Roman

Wykorzystanie transportu pasażerskiego w rozwoju turystyki

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-878-7
Pobierz pdf


Irena Ozimek, Joanna Szwacka-Mokrzycka

Marka i znak towarowy na rynku żywności – wybrane aspekty

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-825-1
Pobierz pdf


Izabella Sikorska-Wolak, Krystyna Krzyżanowska, Jan Zawadka

Edukacja w turystyce wiejskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-822-0
Pobierz pdf


Nina Drejerska

Przemiany sektorowej struktury zatrudnienia ludności wiejskiej

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-796-4
Pobierz pdf


Elżbieta Jadwiga Szymańska, Piotr Bórawski, Ireneusz Żuchowski

Łańcuchy dostaw na wybranych rynkach rolnych w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-798-8
Pobierz pdf


Jarosław Gołębiewski, Wioletta Sobczak

Rynki hurtowe owoców i warzyw

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2018
ISBN 978-83-7583-775-9
Pobierz pdf


Changes in the Live Pig Market in Different Countries

Elżbieta Jadwiga Szymańska  (editor)

Wydawnictwo SGGW
Warsaw 2017

Pobierz pdf


Monika Roman

Uwarunkowania i kierunki zmian zasięgu geograficznego rynku mleka surowego w Polsce

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce

Elżbieta Jadwiga Szymańska  (red.)

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Michał Roman, Arkadiusz Niedziółka

Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2017

Pobierz pdf


Barbara Gołębiewska, Aleksandra Chlebicka, Mariusz Maciejczak

Rolnictwo a środowisko. Bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa

Wydawnictwo Wieś Jutra
Warszawa 2016

Pobierz pdf


Magdalena Iwańska, Wioletta Bieńkowska, Michał Roman

Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2010

Pobierz pdf


Agata Balińska

Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2016

Pobierz pdf


Katarzyna A. Czech

Anomalia premii terminowej na rynku jena japońskiego

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2016

Pobierz pdf


Terapia zajęciowa jako innowacyjna forma turystyki zdrowotnej na wsi

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Michała Romana i Antoniego Romana

Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo”
 przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
Białystok 2016
Pobierz pdf


Anna Wasilewska, Mirosław Wasilewski

Stan, kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2016

Pobierz pdf


Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym

Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Roszkowskiej-Mądrej i Michała Romana

Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku
Białystok 2015

Pobierz pdf


Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krystyny Krzyżanowskiej i Michała Romana

Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku
Pułtusk 2015

Pobierz pdf


Elżbieta Jadwiga Szymańska

Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2014


Izabella Sikorska-Wolak, Krystyna Krzyżanowska, Anna J. Parzonko

Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2014

Pobierz pdf


Tadeusz Filipiak

Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2014

Pobierz pdf


Krystyna Krzyżanowska (ed.), Ewa Jaska (ed.)

 

Development of Regions in Knowledge Economy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2014

Pobierz pdf


Nina Drejerska, Mariola Chrzanowska, Iwona Pomianek

Strefa podmiejska Warszawy

Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2014


 Innowacje w rozwoju turystyki

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Nuszkiewicza i Michała Romana

Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie
Golądkowo 2013

Pobierz pdf


Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia

W książce poruszono ważny i aktualny problem ograniczania ryzyka w rolnictwie. Skupiono się na produkcji roślinnej. Autorzy przedstawili następujące zagadnienia: ryzyko w rolnictwie i jego pomiar, zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach rolnych, czynniki wpływające na wzrost zainteresowania rolników ubezpieczeniami, ubezpieczenia rolne w wybranych krajach europejskich. Obszernie omówiono także ryzyko cenowe w rolnictwie, a także ubezpieczenia rolne w Polsce.
Zarówno ryzyko cenowe, jak i ryzyko produkcyjne w rolnictwie może podlegać kontroli. Jednym z narzędzi ograniczania ryzyka jest ubezpieczenie, chociaż rolnicy mają do dyspozycji wiele innych narzędzi zarządzania ryzykiem. Analiza teoretyczna została uzupełniona szerokim studium empirycznym, obejmującym zarówno analizę ilościową, jak i jakościową. Rolnicy w swoich wyborach metod zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych kierują się nie tylko przesłankami obiektywnymi, ale także subiektywnymi odczuciami co do poziomu ryzyka. Wielu wskazuje trudność w dochodzeniu i uzyskaniu odszkodowania jako czynnik ograniczający popyt na ubezpieczenia. Stwierdzono także, że ubezpieczenia, jako sposób zabezpieczenia przed stratami w produkcji roślinnej wykorzystywane są relatywnie rzadko. Ubezpieczenia upraw były częstsze w gospodarstwach o dużej powierzchni, ukierunkowanych na produkcję roślinną oraz w województwach położonych w zachodniej części Polski.
Książka może stanowić pomoc dla osób zajmujących się rynkiem ubezpieczeń rolnych w Polsce. Wskazano w niej najważniejsze czynniki wzrostu zainteresowania rolników ubezpieczeniem upraw, ale też główne bariery. Jej lektura może być przydatna dla kadry naukowej, praktyków i studentów.

Pobierz książkę


Elwira Laskowska
Wycena rolniczej produkcji w toku. Teoria i praktyka

W procesie wyceny gospodarstwa bądź przedsiębiorstwa rolnego, zarówno jako zorganizowanej całości, jak również niektórych jego części składowych, spotykamy się z koniecznością oszacowania roślin i zwierząt będących w fazie rozwoju i stanowiących tzw. rolniczą produkcję w toku. Specyfika przedmiotów produkcji rolniczej w toku wymaga stosowania w ich wycenie metod uwzględniających szczególne cechy tej produkcji, zwłaszcza jej walory niematerialne przejawiające się w predyspozycjach do generowania przyszłych dochodów. Wśród czynników kreujących wartość należy ponadto wymienić zmiany przedmiotów produkcji w toku jako aktywów biologicznych w trakcie cyklu produkcyjnego oraz ich duże zróżnicowanie pod względem rodzaju i czasu trwania. W celu identyfikacji zjawiska zmiany wartości wskutek przekształcania się i wzrostu biologicznego przedmiotów rolniczej produkcji w toku, należy dostosować i właściwie wykorzystywać metody wyceny. Klasyfikacja metod wyceny obowiązująca w naszym kraju na mocy przepisów prawa przy szacowaniu nieruchomości oraz ich części składowych powoduje, że sposób postępowania przy określaniu wartości przedmiotów produkcji rolniczej w toku staje się trudny do umiejscowienia w tej klasyfikacji lub też nazwania go zgodnie z definiowanymi w niej kategoriami. Efektem tego jest często niedostateczne uwzględnianie potencjału produkcyjnego, uwarunkowanego specyfiką tej produkcji.
W publikacji zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę, których zakres obejmował rozpoznanie przesłanek teoretycznych szacowania wartości rolniczej produkcji w toku i określenie stopnia zgodności stosowanych w praktyce rozwiązań z teorią wyceny. Praca zawiera próbę weryfikacji przydatności poszczególnych metod w wycenie roślin i zwierząt jako przedmiotów rolniczej produkcji w toku z uwzględnieniem ich charakteru, przeznaczenia oraz celu wyceny.

[pobierz spis treści]


Ewa Wasilewska

Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomiczno-społecznych

Statystyka, jako nauka o metodach badania prawidłowości występujących w zjawiskach masowych znajduje zastosowanie niemal we wszystkich naukach. W ekonomii, zarządzaniu,  socjologii, psychologii, medycynie i wszędzie tam, gdzie operuje się danymi (nie tylko ilościowymi, ale również jakościowymi) wykorzystywane są metody statystyczne. Szczególne miejsce przypisuje się statystyce matematycznej, będącej nauką o regułach wnioskowania o właściwościach zbiorowości generalnej na podstawie wybranej w sposób losowy próby pochodzącej z tej zbiorowości. W niniejszej pracy przedstawiono szereg metod wnioskowania statystycznego zaimplementowanych do rozwiązania postawionych problemów badawczych z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych. Przy interpretacji wyników badań położono nacisk na przedstawienie przydatności informacyjnej prezentowanych reguł wnioskowania.

Praca podzielona jest na trzy rozdziały. Rozdział pierwszy zawiera wprowadzenie w zagadnienia związane z wnioskowaniem statystycznym. Wyjaśniono pojęcie wnioskowania statystycznego i przedstawiono rodzaje wnioskowania. Omówiono także szeroki wachlarz metod doboru próby ze szczególnym uwzględnieniem metod losowych. Rozdział drugi „Metody estymacji parametrów populacji generalnej” poświęcony jest omówieniu metod szacowania takich parametrów populacji jak średnia, wariancja, odchylenie standardowe, wskaźnik struktury. Poruszono także problem dokładności estymacji przedziałowej oraz ustalania minimalnej liczebności próby losowej. W rozdziale trzecim przedstawiono szereg testów służących weryfikacji hipotez statystycznych. Szeroko omówiono testy parametryczne, w tym dla jednej populacji oraz dla dwóch populacji oraz wybrane testy nieparametryczne.

Prezentowane metody wykorzystano do analizy masowych zjawisk ekonomiczno-społecznych, w tym zagadnień związanych z aktywnością ekonomiczną ludności oraz jakością życia.

Wydawca: Wydawnictwo „2000”

[pobierz spis treści]


Okładka Barbara Gołębiewska (red.)

Wyzwania wspołczesnej gospodarki – aspekty teoretyczne i praktyczne

Przygotowana monografia jest przeglądem prac i doniesień naukowych doktorantów oraz młodych pracowników nauki z wielu uczelni i instytucji w kraju. Celem zbioru opracowań jest umożliwienie prezentacji głównych obszarów zainteresowań, wiedzy, poglądów i doświadczeń środowiska osób rozpoczynających pracę naukową.

Opracowanie obejmuje szeroko rozumiane tematy i zagadnienia z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. 47 opracowań składających się na niniejszą monografię odnosi się zarówno do zagadnień makro-, jak i mikroekonomicznych. Tematyka przygotowanych prac obejmuje problemy funkcjonowania współczesnej gospodarki, w tym między innymi: ekonomiki przedsiębiorstw, ekonomii sektora publicznego, finansów i rachunkowości, zarządzania i marketingu, bioekonomii, a także uwarunkowań środowiskowych działalności gospodarczej. Zróżnicowanie zgromadzonych artykułów wskazuje, iż zmiany, jakie następują w naszym otoczeniu, w tym związane z problemami i wyzwaniami współczesnej gospodarki, dotyczą bardzo zróżnicowanych sfer działalności.

W części opracowań obszar badań koncentruje się na zagadnieniach dotyczących agrobiznesu. Podjęte problemy odnoszą się między innymi do efektów produkcyjno-ekonomicznych prowadzonej działalności rolniczej, oceny sytuacji dochodowej gospodarstw, zmian cen produktów rolnych, uwarunkowań funkcjonowania systemów żywnościowych, czy też ogólnych przemian następujących w agrobiznesie.

Wydawca: Wydawnictwo SGGW

[spis treści]

Ostatnia modyfikacja: 20/10/2020